Vedtægter

Vedtægter for Ulstrup Whisky- og Øllaug


§ 1 NAVN

Laugets navn er ”Ulstrup Whisky- og øllaug” (forkortet: UWØL).


§ 2 FORMÅL

Laugets formål er at fremme kendskabet til og nydelsen af whisky og øl. Desuden er laugets formål at skabe rammer for et godt og muntert socialt samvær mellem laugets medlemmer. 


§ 3 AKTIVITETER

Til opfyldelse af laugets formål arrangerer lauget smagsaftener, ture til whisky- og øl-messer og andre aktiviteter vedrørende oplevelse af god whisky og godt øl. Bestyrelsen vil på laugets årsmøde fremlægge et forslag til aktivitetsplan for det kommende år.


§ 4 MEDLEMSKAB

Anmodning om medlemsskab i lauget sker til bestyrelsen, der tager stilling til, om den pågældende kan optages. Medlemsskab kan ikke opnås før det fyldte 18. år.

Prisen for et medlemskab fastsættes hvert år på årsmødet.


§ 5 ØKONOMI

Lauget drives så ubureaukratisk som overhovedet muligt. Til dækning af laugets faste lave driftsomkostninger indbetaler medlemmerne et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på årsmødet, idet kontingent følger kalenderåret. Der opkræves desuden deltagerbetaling for hver enkelt af laugets arrangementer.


§ 6 LAUGETS ÅRSMØDE

Ulstrup Whisky- og øllaug holder årsmøde hvert år inden udgangen af april måned. Årsmødet skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Årsmødet afholdes altid i forbindelse med et efterfølgende smagsarrangement og gøres derfor så kort som muligt.

Årsmødet afvikles efter følgende dagsorden:

  1.     Velkomst og skål v/ oldermanden.

  2.     Valg af dirigent. 

  3.     Oldermanden aflægger en kort beretning og fremlægger herunder plan for aktiviteter i det           kommende år.

  4.     Finansforvalteren fremlægger regnskab til godkendelse. 

  5.     Indkomne forslag.

  6.     Fastsættelse af kontingent og medlemsskab.

  7.     Valg af oldermand.

  8.     Valg af øvrig bestyrelse samt 2 bestyrelsessuppleanter. 

  9.     Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. 

10.    Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være oldermanden eller ceremonimesteren i hænde, senest 8 dage før årsmødet.


§ 7 BESTYRELSEN

Bestyrelsen for Ulstrup Whisky- og øllaug vælges på årsmødet. Den er sammensat således:

- Oldermand 

- Viceoldermand 

- Ceremonimester/Skriverkarl 

- Finansforvalter 

- 2 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og ansvarsfordeling. 

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er oldermandens stemme udslagsgivende.   

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består udover Oldermand, af viceoldermand, ceremonimester, finansforvalter og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer og vælges for to år ad gangen på årsmødet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde efter årsmødet.

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.


§ 8 REGNSKAB

Laugets regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres inden årsmødet af de 2 valgte revisorer.


§ 9 NEDLÆGGELSE

Beslutning om nedlæggelse af lauget kan kun ske såfremt mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for det på et årsmøde eller ved simpel flertal på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde. I tilfælde af nedlæggelse skal laugets overskydende kapital drikkes og spises op af de fremmødte medlemmer, som møder frem ved et nærmere annonceret slutarrangement.


§ 10 TEGNING OG HÆFTELSE.

Lauget tegnes af oldermanden og finansforvalteren.  Ved økonomiske dispositioner over kr.: 5.000 kræves dog godkendelse af hele bestyrelsen. Administrative dispositioner i forhold til pengeinstitut kan foretages af finansforvalteren alene. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af Årsmødet. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 5.000 kr. godkendes af Årsmødet.

Der påhviler ikke laugets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler lauget.


Vedtaget på det stiftende årsmøde i Ulstrup, den 13. oktober 2005.


HISTORIK:

Tilføjelser til §§ 3 og 5 vedtaget på årsmødet, den 10. marts 2006.

Ændring af punkt 10 i § 6 vedtaget på årsmødet, den 30. marts 2012.

Ændring § 6 vedtaget på årsmødet 27. februar 2015

Tilføjelse af § 10 vedtaget på årsmødet, den 8. april 2016